Bieg dla Blanki
Więcej >>>
Octoberforestrun Jarocin 2022
Więcej >>>
Bieg poświęcony Powstańcom Wielkopolskim
Więcej >>>
Konkurs na Maskotę Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Biegacze Jarocin serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w konkursie na maskotę Stowarzyszenia. Maskotka będzie wykorzystywana do promocji  stowarzyszenia podczas imprez okolicznościowych. Zapraszamy do udziału. 

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ
Stowarzyszenie Biegacze Jarocin ogłasza otwarty konkurs na maskotkę Stowarzyszenia.
Cele konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego na maskotkę dla Stowarzyszenia Biegacze Jarocin
Maskotka ma stać się wizytówką Stowarzyszenia.
Będzie wykorzystywana zarówno jako grafika w wersji drukowanej oraz online, jako zabawka – maskotka oraz jako przebranie/strój.
Maskotka będzie wykorzystywana do promocji produktów, wydarzeń oraz samego stowarzyszenia.
§ 1
Informacje ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Biegacze Jarocin
2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r o godzinie 24.00.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu.
4. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji rozstrzyga Organizator Konkursu.
§ 2
Zakres przedmiotowy konkursu:
1. Projekt konkursowy ma przedstawiać maskotkę. Maskotka ma kojarzyć się z bieganiem oraz sportem.
§ 3
Założenia konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty i każdy może w nim wziąć udział.
2. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach.
§ 4
Miejsce, termin i sposób składania projektu:
1. Informacje dotyczące konkursu na projekt graficzny umieszczone będą na stronie Stowarzyszenia Biegacze Jarocin www.biegaczejarocin.pl oraz na profilach mediów społecznościowych.
2. Do projektu maskotki należy przesłać dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres i numer
telefonu oraz adres e-mail). Na adres e-mail biegaczejarocin@gmail.com
3. Projekty maskotki należy przesyłać pod postem w mediach społecznościowych lub na adres
e-mail biegaczejarocin@gmail.com w terminie do 30 kwietnia 2021 roku do godziny 24.00.
4. Prace konkursowe dostarczone po terminie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, nie będą podlegały ocenie Komisji.
§ 5
Zasady wyboru projektu maskotki:
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje specjalnie powołana Komisja składająca się
z przedstawicieli Stowarzyszenia Biegacze Jarocin, którą powołuje Organizator konkursu.
2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu.
3. Komisji przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.
5. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę kreatywność, dostosowanie do logotypu stowarzyszenia i jakość przygotowanych projektów.
6. Otrzymane prace zostaną opublikowane na stronie www.biegaczejarocin.pl oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia.
§ 6
Zasady przyznawania nagród:
1. Powołana Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzcę lub Zwycięzców. Dopuszczalne jest przyznanie wyróżnień.
2. Autorowi wygranej pracy przysługuje nagroda w formie bonu do wykorzystania w sklepie sportowym o wartości 250 zł.
3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie lub pisemnie.
4. Przekazanie nagrody odbędzie się w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu graficznego maskotki ponosi uczestnik konkursu.
6. Informacja o wynikach zostanie podana na stronie internetowej www.biegaczejarocin.pl oraz
w mediach społecznościowych Stowarzyszenia.
§ 7
Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie projektu maskotki do konkursu przez jego późniejszego Zwycięzcę jest równoznaczne z przekazaniem przez Zwycięzcę majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego nazwy oraz praw do modyfikacji projektu na rzecz Stowarzyszenia Biegacze Jarocin z siedzibą w Jarocinie na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami,
b) publiczne prezentowanie,
c) publikowanie online,
d) wprowadzenie do komputerów zamawiającego,
e) nieodpłatne wprowadzenie do obrotu projektu graficznego,
f) druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu graficznego,
g) tworzenie na jego podstawie nowych opracowań,
h ) zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i online.

KOLEJNY TRENING
OGÓLNOROZWOJOWY 
BIEGOWY I KIJKI
ZAPRASZAMY
Wspierają nas
Miejsce reklamowe
Miejsce reklamowe