Bieg poświęcony Powstańcom Wielkopolskim
Więcej >>>
Bieg i Marsz po parku Radolińskich
Więcej >>>
Autor Gmina Jarocin
Pierwsza edycja Parkrun Jarocin
Więcej >>>
BIEG

Już 24 października 2021 godz. 10.00 mamy przyjemność zaprosić na wyjątkowy bieg i marsz nordic walking Dycha w Parku Radolińskich w Jarocinie. Bez pomiaru czasu i rywalizacji. Możliwość otrzymania medalu również przy realizacji biegu w wersji wirtualnej, wystarczy opłacić wpisowe i w dowolnym czasie pokonać od 5 do 10 km w terminie 18 do 24 października 2021 roku. Odbiór medalu podczas biegu 24 października bądź wysyłkowo po opłacie kosztów przesyłki 10 zł dodatkowo do pakietu oraz przesłaniu zdjęcia z treningu.

Bieg i marsz jedną z najdłuższych alei grabowych w Europie, niepowtarzalny klimat zapewni nowo zrewitalizowany Park.
W pakiecie znajdzie się pamiątkowy medal, napoje, gadżety i coś na ząb 🤩 do przebiegnięcia, przejścia 5 okrążeń o długości 2 km 100 metrów co daje łącznie 10, 5 km.

Opłata startowa za udział w imprezie:

Bieg i Marsz  30 zł 

Wersja wirtualna 30 zł plus 10 zł koszty przesyłki. 

Limit zgłoszeń – 150 zawodników z potwierdzoną płatnością.

Dane do przelewu:

Stowarzyszanie Biegacze Jarocin, Os. Konstytucji 3 Maja 10/35, 63-200 JAROCIN Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Nr konta 62 8427 0009 0038 1659 2000 0001 Tytuł „Opłata za bieg Imię i Nazwisko”

 

Zapisy 

 

 

 

Lista startowa

 

W pakiecie znajdzie się pamiątkowy medal, napoje, gadżety i coś na ząb 🤩Zapraszamy również do współpracy 🤩 Pamiętajcie że reklamą dźwignią handlu a taki bieg to idealne miejsce na zaprezentowanie własnej marki 💪

Kontakt tel. 788464559 lub biegaczejarocin@gmail.com

 

 

Oficjalny medal za bieg 

Mapa sytuacyjna

 

Trasa biegu 

 

Zapraszamy do udziału 

Regulamin biegu 

 

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA:
1. Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na starcie, mecie i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej)
2. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub używać płyny dezynfekujących, które zapewnia Organizator,
3. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
4. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
5. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą).
6. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
– po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
– przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
– po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
– przed i po skorzystaniu z toalety,
– przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie Biegacze Jarocin (zwany dalej „Administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie Biegacze Jarocin, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie Biegacze Jarocin Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora – biegaczejarocin@gmail.com tel. 788464559
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.maratonczykpomiarczasu.pl
7. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. Bieg w Parku Radolińskich w Jarocinie. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

Polub Nas na FB 

Dołącz do Nas na Twitterze

Zobacz na Istagramie

Kanał na Youtube 

 

KOLEJNY TRENING
OGÓLNOROZWOJOWY i KIJKI
BIEGOWY I KIJKI
ZAPRASZAMY
Wspierają nas
Miejsce reklamowe
Miejsce reklamowe